Assistant Persian Translator - Siri Shortcuts

شورتکات دستیار مترجم در هر صفحه ای که میباشید این امکان و به شما میده هر متن از هر زبانی انتخاب کنید و بعد شیر بزنید و دستیار مترجم و انتخاب کنید تا به زبان فارسی واستون سریع نشون بده