Open maps - Siri Shortcuts

I think when using this custom it will help us access the map as quickly as possible, how many miles away, or how many kilometers it will handle all, But just tell siri
FROM:VIETNAM
SIRI:open maps
TIẾNG VIỆT NAM:
Tôi nghĩ khi dùng cái custom này nó sẽ giúp ta truy cập map nhanh nhất có thể,đi xa bao nhiêu dặm,hay mở bao nhiêu kilomet nó sẽ xử lí hết,Mà chỉ cần nói cho siri
ĐẾN TỪ:VIETNAM
SIRI:open maps