ON/OFF WiFi & Bluetooth - Siri Shortcuts
Select Page

Bật, tắt (nhanh) hoàn toàn WiFi & Bluetooth từ Control Center.